lpr


LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

 

1.  JAK ZLECIĆ LOTNICZY TRANSPORT SANITARNY

 

2.  ZLECENIE NA ODPŁATNY LOTNICZY TRANSPORT SANITARNY (POBIERZ)

 

3.  CENTRUM OPERACYJNE SP ZOZ LPR (TELEFONY)

 

4.  STRONA WWW LPR


 

 

 

ad. 1. JAK ZLECIĆ LPR

1. O zleceniu na lotniczy transport sanitarny decyduje lekarz opiekujący się pacjentem.

2. Należy dokładnie wypełnić drukowanymi literami pisemne zlecenie na lot, na aktualnie obowiązującym druku zlecenie na odpłatny lotniczy transport sanitarny (http://www.lpr.com.pl/wp-content/uploads/2016/05/Zlecenie-na-lotniczy-transport-sanitarny.LPR_.pdf).
3. Wystawione przez zlecającego zlecenie na lot musi być poświadczone przez dyrektora zakładu lub osobę upoważnioną i przekazane faksem do Centrum Operacyjnego LPR. Jeżeli szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej nie ma możliwości przesłania zlecenia faksem dopuszcza się przyjęcie zlecenia przez LPR drogą telefoniczną na nagrywanej linii.
4. Oryginał zlecenia na lot wraz ze zleceniem na dalszy transport kołowy należy przekazać zespołowi LPR.
5. Brak wymienionych dokumentów powoduje niemożność przejęcia chorego przez zespół LPR.
6. Dyspozytor medyczny lub lekarz LPR może zwrócić się do lekarza prowadzącego z prośbą o przesłanie kopii wyników badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz karty obserwacyjnej z pobytu w oddziale obecnym i poprzednich wypisów.
7. Organizacja transportu z miejsca pobytu pacjenta do statku powietrznego należy do Zlecającego.
8. Każdorazowo lekarz zlecający lotniczy transport sanitarny ma obowiązek wziąć pod uwagę stosunek ryzyka i korzyści dla zdrowia pacjenta, a w razie wątpliwości skontaktować się z dyspozytorem medycznym LPR lub lekarzem najbliższej filii lub oddziału LPR.
9. Ostateczną decyzję o przejęciu pacjenta przez zespół medyczny LPR podejmuje Lekarz HEMS/EMS po wykonaniu badania przedmiotowego i zapoznaniu się ze stanem pacjenta.
Centrum Operacyjne LPR:
fax: (22) 22 99 993
tel.:  (22) 22 99 999, 22 99 998, 22 22 99 997, 22 22 99 996
dyspozytor@lpr.com.pl

Zasady transportu pacjentów oparzonych
Transport lotniczy pacjentów z chorobą oparzeniową odbywa się na następujących zasadach:
1. Do transportu kwalifikuje się pacjentów z: oparzeniami IIº przekraczającymi 20% powierzchni ciała, oparzeniami IIº przekraczające 10% u dzieci do 10 r.ż. i pow. 50 r.ż., oparzeniami IIIº we wszystkich grupach wiekowych, oparzeniami dróg oddechowych; oparzeniami pow. IIº obejmujące twarz, kończyny, krocze; oparzeniami u pacjentów pourazowych, stabilizowanych w innych oddziałach, oparzeniami elektrycznymi, chemicznymi oraz innymi zgodnie z lokalnymi kryteriami przyjęcia do ośrodka leczenia oparzeń.
2. Każdy przypadek zlecenia transportu pacjenta oparzonego jest oceniany indywidualnie przez dyspozytora medycznego lub lekarza LPR i wymaga bezpośredniej rozmowy z lekarzem zlecającym przewóz; w procesie podejmowania decyzji o transporcie muszą zostać wzięte pod uwagę następujące czynniki: istnienie jednoznacznych korzyści dla pacjenta w stosunku do ryzyka związanego z transportem, odpowiedź kliniczna pacjenta na standardowe leczenie choroby oparzeniowej, stan pacjenta w okresie poprzedzającym transport; ostateczna decyzja o wykonaniu transportu leży po stronie LPR.
3. W przypadku pacjenta z chorobą oparzeniową jest wymagane przedstawienie aktualnych wyników gazometrii, jonogramu i morfologii.

Pacjenci z podejrzeniem oparzenia dróg oddechowych muszą zostać na transport zaintubowani zgodnie z ustaleniami z dyspozytorem medycznym lub lekarzem LPR.
 

ad 2.  ZLECENIE NA ODPŁATNY LOTNICZY TRANSPORT SANITARNY (POBIERZ)


 

ad 3. CENTRUM OPERACYJNE SP ZOZ LPR:

 tel.:  (0 prefiks 22) 56 81 999, 56 81 998
 lub lekarzem najbliższej filii lub oddziału SP ZOZ LPR.

 

ad 4. WEJDŹ NA STRONĘ LPR