statut

dokumenty » statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENA OPARZEŃ

26 września 2016 r.

 


Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń, w dalszej części zwane "Towarzystwem". Towarzystwo może używać w obrocie skrótu PTLO.
§ 2.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą władz - miasto Gryfice.
§ 3.
Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie Prawa o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.
§ 4.
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń oraz ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy.
§ 5.
Towarzystwo ma prawo powoływania sekcji specjalistycznych.
§ 6.
Towarzystwo ma prawo używania znaków, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7.
1. Towarzystwo opiera działalność na aktywności i na pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

Cele i formy działania
§ 8.
1. Celem Towarzystwa jest:
a) szerzenie zdobyczy nauki wśród lekarzy, pielęgniarek, służb paramedycznych i w społeczeństwie w zakresie leczenia i zapobiegania oparzeniom,
b) zachęcanie swych członków do pracy naukowej i stwarzanie im ku temu odpowiednich warunków,
c)  współdziałanie w szkoleniu lekarzy, pielęgniarek, służb paramedycznych i innych osób w zakresie leczenia i zapobiegania oparzeniom,
d) Inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
e) reprezentowanie członków Towarzystwa w kraju i poza jego granicami.
2. Towarzystwo realizuje cel określony w ust. 1, w szczególności poprzez:
a) współpracę i konsultacje z lekarzami chirurgii plastycznej, chirurgii dziecięcej, anestezjologii i innymi w zakresie rozwoju leczenia oparzeń,
b) organizowanie zjazdów, sympozjów i konkursów w dziedzinie leczenia i zapobiegania oparzeniom,
c) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie działania Towarzystwa i na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
d) utrzymywanie kontaktów naukowych i wymianę doświadczeń oraz współdziałanie z innymi towarzystwami lekarskimi w kraju i zagranicą, uczestniczenie w kongresach i zjazdach oraz konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych poświęconych leczeniu i zapobieganiu oparzeniom,
e) współdziałanie z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w specjalizowaniu i doskonaleniu chirurgów i lekarzy różnych specjalności w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej;
f) fundowanie stypendiów i nagród oraz stosowanie innych form pomocy członkom Towarzystwa pracującym naukowo bądź wyróżniającym się w samokształceniu zawodowym, rokującym dalszym rozwój w pracy dla kraju;
g) prowadzenie działalności wydawniczo-informacyjnej i ogłaszanie drukiem prac członków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
h) współpracą z właściwymi organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi.


CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:
1. zwyczajnych,
2. seniorów,
3. honorowych,
4. wspierających
5. korespondentów.
§ 10.

1. Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba, która w swojej pracy zawodowej zajmuje się leczeniem i zapobieganiem oparzeniom.
2. Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny Towarzystwa, który zaprzestał aktywności zawodowej.

§ 11.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa i rozwoju chirurgii plastycznej w Polsce, której tytuł Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.
2. Członkom honorowym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członkiem korespondentem może zostać cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania za granicą, który współpracuje z Towarzystwem.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może zostać każda fizyczna lub osoba prawna wspierająca Towarzystwo merytorycznie lub finansowo lub w inny sposób promująca działalność Towarzystwa.
2. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.


§ 13.
Decyzję o przyjęciu Członków Towarzystwa podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
§ 14.
Członkostwo ustaje w wyniku:
1) zgłoszenia na piśmie Zarządowi wystąpienia z Towarzystwa,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd; skreślenie może nastąpić wówczas, gdy członek nie opłaci dwukrotnie składek członkowskich,
3) wydalenia z Towarzystwa na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
4) orzeczenia w stosunku do członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego pozbawienia praw publicznych,
5) śmierci lub ubezwłasnowolnienia członka.

§  15.
Członek Zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa;
2) brać udział w zebraniach, zjazdach, konferencjach naukowych oraz kursachi konkursach organizowanych przez Towarzystwo;
3) korzystać z pomocy naukowych oraz ubieganie się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium za granicą;
4) otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa.

§ 16.

1. Członek wspierający – osoba fizyczna działa w Towarzystwie osobiście, osoba prawna przez upoważnionego przedstawiciela.
2. Członkowie seniorzy i honorowi mają głosy doradcze na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa oraz przysługują im wszystkie uprawnienia przewidziane w § 15 statutu z wyjątkiem czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa.
3. Członkowie seniorzy, honorowi i korespondenci nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie korespondenci otrzymują informacje o poczynaniach naukowych Towarzystwa, terminach zjazdów i posiedzeń naukowych Towarzystwa.

§ 17.

Członek Zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa i realizacji statutowych celów Towarzystwa,
2) przestrzegać Statutu Towarzystwa, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3) opłacać regularnie składki członkowskie,
4) przestrzegać zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.


WŁADZE I ORGANY TOWARZYSTWA

§  18.

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. W celach doradczych i opiniotwórczych na rzecz Towarzystwa, Towarzystwo powołuje również Komisję Etyczną oraz Radę Honorową.
§ 19.
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
2. Walne zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Prawo udziału w Walnym Zebraniu mają:
a) Członkowie zwyczajni,
b) Członkowie wspierający, honorowi i nadzwyczajni oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.  

§ 20.
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata.
2. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptowywania nowych członków w miejsce
ustępujących w czasie trwania kadencji w liczbie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
3. Członkowie Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
4. O wyborze władz Towarzystwa w trakcie Walnego Zebrania decyduje głosowanie tajne lub jawne w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności przedkładanego przez zarząd
d) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
e) powoływanie i odwoływanie członków komisji rewizyjnej,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich, terminów ich płatności,
g) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa,
i) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
j) podejmowanie uchwał w przedmiocie dysponowania majątkiem Towarzystwa i zatwierdzanie bilansu;
k) rozwiązania Towarzystwa.

§ 22.
Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny przez zawiadomienie członków z podaniem porządku obrad wysłane za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez członka adres e – mail.

§ 23.
1. Walne Zebranie Członków jest ważne jeśli weźmie w nim udział:
a) w pierwszym terminie nie mniej niż połowa członków Towarzystwa;
b) w drugim terminie (po upływie 30 minut od pierwszego) bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:
a) zmiany statutu Towarzystwa;
b) rozwiązania Towarzystwa.
3. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2 a) oraz b) zapadają większością 2/3 głosów w obecności co  najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa. W przypadku braku kworum, o którym mowa powyżej, odpowiednie zastosowanie znajduje § 23 pkt. 1 Statutu.§ 24.
1. Nadzwyczajne zebranie jest zwoływane na podstawie:
a) Uchwał Zarządu Głównego,
b) Wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) Umotywanego wniosku złożonego w formie pisemnej przez co najmniej 2/3 ogółu członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny w terminie co najmniej 6 tygodni od podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§ 25.

1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 5 do 8 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu, Skarbnika oraz Członków Zarządu.
2. W wypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji osoby wybranej do zarządu, Zarząd ma prawo uzupełniania składu Zarządu.


§ 26.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu;
b) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków;
c) uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
d) zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
f) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów i seminariów szkoleniowych;
g) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych oraz stawianie wniosku o tytuł członka honorowego;
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa;
i) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, placówek, komisji problemowych stałych i okresowych, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Towarzystwa;
j) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych;
k) prowadzenie wszelkich innych spraw niezastrzeżonych kompetencji Walnego Zebrania Członków.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.
3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy. Pełnomocników ustanawia Zarząd.

§ 27.
1.     Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2.     W szczególnych przypadkach głosowanie może odbyć się w drodze głosowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość np. poprzez głosowanie telefoniczne lub w drodze wideokonferencji. O treści uchwały należy powiadomić wszystkich członków Zarządu Głównego oraz stworzyć stosowne warunki do oddania głosu. Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być przedstawione do akceptacji Zarządowi na najbliższym jego posiedzeniu.

§ 28.
1. Główna Komisja rewizyjna składa się  3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
2. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa. Do jej zadań należy, w szczególności:
a) opiniowanie corocznego sprawozdania z działalności Towarzystwa przedkładanego przez Zarząd Główny Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa,
b) kontrola działalności Zarządu Głównego,
c) kontrola opłacania składek członkowskich,
d) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności gospodarki finansowej;
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 29.

1. Towarzystwo powołuje sąd koleżeński w celu rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa; naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzać kary:
a) naganę;
b) zawieszenia w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 1 roku;
c) wykluczenie.
§ 30.
1.     Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje każdej stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
2. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu koleżeńskiego należy do Zarządu Głównego.

§ 31.
1. Towarzystwo powołuje Komisję Etyczną w celu opiniowania i doradztwa w kwestiach etycznych w dziedzinie leczenia i zapobiegania oparzeniom oraz w kwestiach związanych z działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Etyczna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Wybrani członkowie Komisji Etycznej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Komisja Etyczna podejmuje działania z własnej inicjatywny lub na pisemny wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 32.
1.     Towarzystwo powołuje Radę Honorową w celu opiniowania i doradztwa w kwestiach związanych z edukacją i kształceniem w dziedzinie leczenia i zapobiegania oparzeniom.
2.     Rada Honorowa składa się z osób którym Walne Zebranie nadało godność Członka Honorowego. Członkowie Rady Honorowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3.     Rada Honorowa podejmuje działania z własnej inicjatywny lub na pisemny wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

§33.

Zarówno członkowie Komisji Etycznej jak i Rady Honorowej pełnią swoje funkcje honorowo.
Majątek i fundusze
§ 34.
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 35.
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Towarzystwa,
3) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
4) wpływy z działalności statutowej, w tym z własnej działalności szkoleniowej, doradczo - ekspertalnej, usługowo-badawczej, wydawniczej.  

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 36.
1. Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. W przypadku braku kworum, o którym mowa powyżej, odpowiednie zastosowanie znajduje § 23 pkt. 1 Statutu.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

__________________          ___________________________
Ryszard Mądry                         Andrzej Krajewski
Członek Zarządu                     Prezes Zarządu Głównego
Głównego


___________________________

Elżbieta Młyńska – Krajewska
Skarbnik – Członek Zarządu

___________________________
Ryszard Spławski
Członek Zarządu Głównego

___________________________
Anna Chrapusta  
I Wiceprezes Zarządu Głównego

 ___________________________
 Joanna Piszczek   
 II Wiceprezes Zarządu Głównego